Archives For Seher Yilmaz

14-03-04 Seher Yilmaz foto: Caroline Tibell

Seher Yilmaz från Rättviseförmedlingen delar med sig av sina tankar om trender kring jämställdhet i samhället och vikten av att synliggöra våra egna fördomar vid rekrytering.

Vad kan fackförbund göra för att främja jämställdhet på arbetsplatser?

En av de saker som facken kan göra är att arbeta för att rekryteringsprocesser ska vara mer inkluderande. Det handlar om att skapa förståelse för att många rekryteringar idag görs utifrån exempelvis magkänsla och befintliga nätverk. Risken är då att man går miste om kompetens som man annars hade kunnat få in.

En annan sak som fackförbund kan göra är att stötta i processer när inkluderingsplaner ska tas fram för att de ska vara konkreta och tydliga så att det blir möjligt för alla på arbetsplatsen att arbeta efter dem.

Vilka misstag är vanliga bland arbetsgivare vid rekrytering utifrån ett jämställdhetsperspektiv?

Två saker kan vara bra att tänka på, det ena handlar om att inte lyssna på sin magkänsla och den andra om att definiera vad kompetens innebär. Det är många som letar efter personer som det ”känns bra i magen” med, vi går alltför ofta på vår magkänsla helt enkelt. Problemet är bara det att magkänslan är baserad på de minnen och erfarenheter vi har fått med oss genom livet.

Om mina erfarenheter säger att personer som vuxit upp i Lund och läst statsvetenskap vid Lunds Universitet är kloka (eftersom att det är min bakgrund), kommer jag att leta efter en sådan person när jag ska rekrytera. Det vi inte kan passa in i den känslan kommer vi ha svårare för att välja i slutet av processen. Därför behöver vi oftare fråga oss själva varför magkänslan ger oss en viss indikation, på så sätt synliggör vi våra fördomar och normer och kan därmed också enklare bortse från dem.

Ett argument som jag ofta får höra i samtal om jämställdhet och jämlikhet är att vi ju måste gå på kompetens vid rekryteringar. I det argumentet ligger ett ofta oreflekterat påstående om att det finns en motsättning mellan kompetens och jämlikhet, vilket inte är sant. Därför bör fler som ansvarar för rekryteringar definiera vad de menar med kompetens.

De kan också tjäna mycket på att se över om alla i ett sammanhang behöver ha exakt samma kompetens eller om det skulle vara smartare om man snarare kompletterade varandra.

Vilka trender kring jämställdhet ser du i samhället?

Jag ser att allt fler arbetsplatser förstår att inkludering inte endast berör jämställdhet som område utan att det också handlar om människors olika bakgrunder och funktionaliteter samt hur även dessa är kopplade till jämställdhet. Det är väldigt bra. Ska vi nå ett samhälle där ingen hindras utifrån stereotypa föreställningar och normer behöver vi ta oss an frågorna ur fler perspektiv.

Om rättviseförmedlingen

Rättviseförmedlingen hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens. Varje dag samarbetar över 90 000 rättviseförmedlare i sociala medier för att konstruktivt korrigera skevheter i samhället. Vill du ha hjälp att hitta folk, maila info@rattviseformedlingen.se.

Foto: Caroline Tibell