Archives For ST internationellt

Bild_Frida_Johanna_blogg
Nu är vårens stipendiater för internationella fältstudier utvalda. Vi fick många intressanta bidrag och därför beslutade ST att ge stipendium till två olika ansökningar. En av de vinnande ansökningarna skrevs av Johanna Björnsund och Frida Grundström vid Jönköpings Internationella Handelshögskola.

Vad ska ni skriva om?

Under våren ska vi åka ner till Kapstaden, Sydafrika, för att studera om deras kvoteringslag, Broad-Based Black Economic Empowerment, har en påverkan på organisationskultur och hur kvoteringslagar kan påverka människors synsätt och agerande i en företagskultur.

Lagstiftningen Broad-Based Black Economic Empowerment instiftades som ett politiskt verktyg för att komma till rätta med historiska orättvisor till följd utav Apartheid.

Det innebär att företag i Sydafrika är skyldiga att anställa utifrån en lagstadgad norm för hur många mörkhyade personer som ska finnas representerade i varje företag, beroende på företagets omsättning, verksamhetsområde och storlek.

Hur kommer det sig att ni valde just detta uppsatsämne?

Det finns ett stort urval av studier som har utförts på kvoteringslagar och politisk särbehandling, organisationskulturer samt rasidentiteterna mörk- och vithet. Men det finns brist på studier som fokuserat på potentiella samband och konsekvenser mellan de fyra områdena.

Meningen med avhandlingen är att få våra fokusområden att närma sig och identifiera samt utreda konsekvenserna av en politiskt beslutad särbehandling.

Varför går resan just till Sydafrika?

Vi har valt att genomföra vår fältstudie i Sydafrika för att landet införde lagstiftningen Broad-Based Black Economic Empowerment. I Sydafrika får vi möjlighet att studera en distinkt typ av kvotering i ett sammanhang som är historiskt präglat av social problematik till följd av Apartheid.

Målet är att få tillräckliga bevis på konsekvenser utav Broad-Based Black Economic Empowerment, negativa som positiva, så att vi kan sammanställa en generell konceptuell modell.

Modellen ska kunna användas som ett vägledande verktyg om hur man effektivt kan arbeta med konsekvenserna av särbehandling inom organisationer.

Vilka utmaningar tror ni att ni kan komma att möta?

En stor utmaning för oss kommer att vara att som personer med svensk härkomst komma till Sydafrika och utföra intervjuer rörande hudfärg och rastillhörighet.

Vi är båda uppväxta med normen att man ska behandla alla människor lika. Att undersöka en så etiskt känslig fråga utan att inkräkta på någons integritet kommer att vara vår främsta utmaning.

En annan utmaning för oss kommer att vara att säkerställa att de mest lämpade personerna blir involverade i vår studie, och hur vi på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt ska ta oss runt i ett för oss främmande land.

Matilda-Markne-3_BL

Under hösten 2015 fick Matilda Markne STs internationella stipendium. Hennes resa gick till Indonesien för att studera problem och hinder som småskaliga palmoljeproducenter i Indonesien möter under processen att miljöcertifiera sin produktion.

Jag fick direktkontakt med mitt uppsatsämne direkt vid ankomsten till Jakarta i sena oktober 2015. Alla flyg till Pekanbaru var inställda i minst en vecka framöver, och orsaken var att flygplanen inte kunde landa på grund av röken från bränder som drabbat Sumatra och Kalimantan de senaste tre månaderna.

En turbulent start på fältstudien

Många som jag talade med menade att bränderna orsakats av illegal skogsavverkning för att frigöra land till bland annat oljepalmsplantage. Jag tvingades tänka om och skapa en plan B. Därefter fick jag hjälp att omboka mitt flyg till en närliggande stad, delade en biltransport under tio timmar på smala och vältrafikerade vägar med fyra pratglada indonesiskor, och nådde till sist mitt mål mer än ett dygn senare än planerad ankomst.

Denna något kaotiska inledning på min resa sammanfattar mycket av mina intryck av Indonesien. Det vill säga att planer ofta kan komma att ändras en eller två gånger, men att situationen ofta löser sig på grund av idérikedomen hos vänliga främlingar.

Väl på plats genomförde jag mina fältstudier i två byar, där jag intervjuade småskaliga oljepalmsodlare om deras upplevelser av att bli certifierade av hållbarhetsmärkningen Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Jag fick möjligheten att besöka vissa bönders odlingar, där jag bland annat fick bevittna skörd och beskärning av oljepalmerna.

Hållbarhetscertifikat skapar stolthet

Något som var utmärkande var att alla jordbrukare som jag talade med är väldigt stolta över att vara några av de första självständiga småbrukarna i Indonesien att bli hållbarhetscertifierade, även om vägen till certifieringen är kantad av vissa utmaningar.

Att certifiera sig enligt RSPO ställer nya krav på småskaliga jordbrukare: bland annat måste de förändra många jordbrukspraktiker såsom skörd, beskärning, hur de applicerar gödningsmedel och bekämpningsmedel.

Det ställer också nya krav på att jordbrukarna ska föra dokumentation över de aktioner de gör på sina oljepalmsodlingar, krav på att koordinera vissa praktiker med andra jordbrukare, och att organisera jordbrukarna i föreningar eller jordbruksgrupper.

Nya krav skapar problematisk certifieringsprocess

Mina resultat visar att de nya kraven på förändrade jordbrukspraktiker, ökad dokumentation, och ny organisation gör det svårt för självständiga småbrukare att certifiera sig av RSPO.

Min förhoppning är att denna kunskap kan öka förståelsen för certifiering av självständiga oljepalmssmåbrukare, och därmed kunna göra certifieringen mer inkluderande i framtiden.

Stipendiet gav mig nya perspektiv

Jag är enormt tacksam att jag fick stipendiet från ST-student som gjorde denna resa möjlig för mig. De två månader som jag genomförde mina fältstudier i Indonesien har varit väldigt givande både på ett akademiskt och på ett personligt plan.

Jag har fått insikter i komplexiteten i hållbarhetscertifieringar, och en inblick i en annorlunda vardag och personer som brottas med andra tankar och problem. Jag har fått möta personer med en stor omsorg för lokala ekosystem och för globala miljöproblem, som har en överväldigande drivkraft att bidra till en hållbar palmoljeproduktion.

/Matilda Markne

grattis_stip
Höstterminens internationella stipendium har delats ut och det gick denna gång till Matilda Markne som läser på Uppsala universitet. Matilda får 5000 kr som bidrag för att genomföra sin studie i Indonesien. Fackförbundet ST vill självklart rikta ett stort grattis till Matilda och ett lycka till på resan!

Markne

Vad ska du skriva om?

Under hösten 2015 kommer jag att studera problem och hinder som småskaliga palmoljeproducenter i Indonesien möter under processen att miljöcertifiera sin produktion. Sättet som palmolja produceras på idag omskrivs som mycket ohållbart ur ett socialt och ekologiskt perspektiv, och certifieringen Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) har visat sig vara effektiv då det gäller att minska avskogningen av regnskog för anläggning av oljepalmsplantager samt att minska antalet landägandekonflikter som kan uppstå mellan lokalbefolkning och plantageföretag.

Det har däremot visat sig vara svårt för småskaliga producenter att certifiera sin produktion, på grund av bland annat ekonomiska, kunskapsmässiga och organisatoriska skäl. Min studie kommer att granska hur småbrukare själva upplever certifieringsprocessen och vilka hinder de anser har störst betydelse för att de ska kunna RSPO-certifiera sin produktion.

Hur kommer det sig att du valde just detta uppsatsämne?

Som kulturgeograf är jag intresserad av förhållandet mellan människa och naturresurser, och jag har ett särskilt intresse i att studera de produktionssystem som råvaror som används dagligdags ingår i. Palmoljeproduktion är ett spännande exempel då produktionen kopplar samman ekologisk hållbarhet, sociala rättigheter och ekonomisk utveckling.

Dessutom finns en komplexitet i problematiken eftersom efterfrågan på hållbar palmolja kommer från höginkomstländer medan omställningen av produktionskedjan får konsekvenser i låginkomstländer. Även den stora ökning som väntas i efterfrågan på palmolja gör det viktigt att studera alternativa och mer hållbara sätt att producera oljan på, och vilka effekter som dessa nya system medför.

Varför går resan till just Indonesien?

Det är ingen slump att min studieresa går till Indonesien, då landet är världens största producent av palmolja och att en hög andel av produktionen (35 %) kommer från småskaliga oljepalmsbönder. Jag har dessutom personliga kontakter i Indonesien som har kopplingar till Riau-universitetet och den forskning som bedrivs om palmoljeproduktion där, vilket har underlättat att hitta lämpliga studieområden i landet.

Vilka utmaningar tror du att du kan komma att möta under dina fältstudier?

Rent metodologiskt vet jag att det kommer att bli utmanande att genomföra mina intervjuer och observationer med hjälp av en tolk, som jag kommer att använda då de flesta småbrukare inte talar engelska. Det finns alltid risk att missförstånd sker när man använder tolk, och jag ska vara uppmärksam på eventuella misstolkningar.

En annan utmaning ligger istället i att få småbrukarna att öppna upp sig och tala fritt om de problem som de upplevt i certifieringsprocessen. Det finns en risk att jag som representant från universitetet kommer att sammankopplas med staten, vilket kan göra många brukare avvaktande och att inte känna tillit till mig. För mig innebär det att jag måste vara tydlig med vad jag studerar och hur resultaten kommer att användas.

Sök STs internationella stipendium till våren

Är du sugen på att plugga utomlands? Sök STs internationella stipendium till våren. Sista ansökningsdatum är 1 mars.

Frida Lind är vårens mottagare av STs internationella stipendium. Hon har under våren rest till Tanzania för att undersöka jämställdhet, bistånd och självhjälp. Det här är hennes berättelse.

”Att åka iväg och göra en fältstudie i ett främmande land är en fantastisk upplevelse. Under mina tre månader i Tanzania bjöd varje dag till ett nytt äventyr. Jag fick mer insikt i det ämne jag studerar och lärde mig mer om Tanzania, situationen för unga, och om mig själv.

Något jag särskilt uppskattade var människorna. Deras vänlighet, öppenhet och hjälpsamhet. Utan de nya vänner och intressanta människor jag träffade under resan hade det inte blivit en lika spännande, rolig och lärorik tid.

Under min fältstudie besökte jag olika platser i Tanzania och reste ofta ensam. Det innebar en hel del uppmärksamhet, och krävde särskilt försiktighet. Men det gav mig samtidigt tillfälle till nya bekantskaper och en närhet till den lokala miljön. Många gånger blev jag inbjuden till människors hem, olika event och andra aktiviteter.

Redan första dagen kände jag att jag ville lära mig Swahili

Dar Es Salaam, union, field study, st

Något jag ofta reflekterade över är att människor i olika kulturer är mer lika varandra än man tror. Kulturella skillnader är vad man gör det till. Det språkliga hindret finns, men det går att lära sig ett nytt språk (eller använda sig av kroppsspråk). Redan första dagen jag landade i Tanzania kände jag att jag ville lära mig Swahili. Därför tog jag en 30-timmars kurs i Dar es Salaam och den hjälpte mig otroligt mycket under min resa. En kort språkkurs är något jag kan rekommendera till alla som planerar att göra en fältstudie. Det blir en annan upplevelse.

Läs mer om Fridas studie här >>

Min studie handlade om ett ”ny-gammalt” slags bistånd: självhjälp. Jag undersökte två organisationer som bidrar till att ge kvinnor utbildning. Den första var mamma-kurserna via Karibu Tanzania Association (KTA). De ger unga gravida kvinnor en andra chans till utbildning via ett tvåårigt program på folkhögskola. Kvinnorna var ofta stigmatiserade på grund av sin graviditet och hade blivit utestängda från skola, familj och vänner. Genom mamma-kurserna kunde de studera och bo tillsammans med sitt barn och andra kvinnor i samma situation.

union, tanzania, field study

Den andra organisationen var Help-to-Help Foundation som ger stipendium för universitetsstudier till ambitiösa men ofta fattiga studenter i Tanzania. De bidrar även med kontakt till arbetslivet. Dessa två organisationer gynnar inte bara kvinnors fortsatta utbildning. De erbjuder även ett nytt nätverk med personer i samma situation.

Enligt mig bidrar självhjälp till mer än bara pengar…

Efter att ha undersökt utvecklingen av drygt 70 år av modernt bistånd så kom jag fram till slutsatsen att självhjälp verkar vara ett fungerande och hållbart alternativ. Biståndet måste dock vara kontextbaserat. Det vill säga anpassat till sina mottagare, deras situation och åsikter. Självhjälp ger biståndsmottagarna verktygen att själva förbättra sin ekonomiska och sociala situation. Många kände att de hade fått ett ökat anseende, bättre självkänsla och en ljusare framtid. Därför går det utanför idén om enbart utbildning för utveckling. De får även andra viktiga verktyg för att förbättra sin situation såsom gemenskap, nätverk och insikt i arbetsliv och entreprenörskap.

Enligt mig bidrar självhjälp till mer än bara pengar. Det förändrar människors liv på riktigt.”

/Frida Lind

union, field study, st, tanzania

Ta chansen att få upp till 10 000 kr. Sök STs internationella stipendium här >>

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt. Och flyktingkatastrofen angår oss alla.

Vi vill som förbund hjälpa till i det humanitära arbetet och skänker därför 150 000 kr till FN:s flyktingorgan UNHCR. Men vi vill också uppmana er medlemmar att göra insatser. Här är en sammanställning på olika sätt du kan hjälpa till.

Ge pengar

UNHCR
Är FN:s flyktingorgan. De samlar in pengar och jobbar för att öka medvetenheten bland allmänheten om situationen för människor som tvingats att fly från sina hem. Insamlade pengar går till mat, vatten, filtar, handdukar, torra kläder och skor.

Bli månadsgivare här, ge en gåva här eller sms:a FLYKTING100 till 72980 för att ge 100 kr. Du kan även swisha valfritt belopp till 123 90 01 645. Här kan du starta en egen insamling till UNHCR.

Radiohjälpen
Samordnar SVT:s, Sveriges Radios och Utbildningsradions insamlingsverksamhet för humanitära ändamål och upplyser om hjälpbehov. Insamlade pengar går till mat, medicin, sjukvård, tak över huvudet och till att ge barn skydd.

Du kan bli månadsgivare eller ge ett engångsbelopp. Bli månadsgivare genom att sms:a MÅNAD till 72999. Du skänker då 100 kr i månaden. Sms:a FLYKT till 72999 eller ring 0900-25 100 för att ge 100 kr. Du kan även swisha valfritt belopp till 901 95 06.

Läkare utan gränser
Är en medicinsk humanitär organisation där de flesta medlemmarna är läkare, sjukvårdspersonal eller tillhör liknande yrkesgrupper. Organisationen räddar liv och bistår människor i kris, krig eller naturkatastrofer. Insamlade pengar går bland annat till mat, medicin och vaccin.

Bli månadsgivare här eller genom att sms:a MÅNAD 50 eller MÅNAD 30 till 72979 för att ge 50 kr respektive 30 kr i månaden. Ge en engångsgåva här eller genom att sms:a LIV till 72979 för att ge 100 kr eller LIV 200 för att ge 200 kr. Du kan även swisha valfritt belopp till 900 60 32.

Röda korset
Är en katastroforganisation som finns i hela världen. Bygger på frivilliga personer som hjälper människor genom att dela ut mat, förebygga katastrofer och bidra med medmänsklig värme och mycket mer. Insamlade pengar går bland annat till mat, vatten och sjukvård till människor på flykt.

Bli månadsgivare här eller sms:a Röda Korset för att skänka 50 kr, Röda korset 100 för 100 kr eller Röda Korset 175 för 175 kr till 72900. Du kan även swisha valfritt belopp till 123 555 7764 för Röda Korsets arbete med människor på flykt eller till 123 000 4648 för Röda korsets arbete i Syrien. Här kan du starta en egen insamling till Röda Korset.

Rädda barnen
Är en organisation vars insatser ska leda till att barn får det bättre på lång sikt. Insamlade pengar går bland annat till mat, vatten och tak över huvudet men även till att hjälpa barn hantera traumatiska upplevelser och att ge dem möjlighet att återuppta sin skolgång.

Bli månadsgivare härge en gåva här eller genom att sms:a Akut100, Akut200 eller Akut300 till 72911 för att ge 100 kr, 200 kr eller 300 kr. Du kan även swisha ett valfritt belopp till 123 902 0033. Här kan du starta en egen insamling till Rädda Barnen.

Action Aid
Är en organisation som bekämpar fattigdom och står upp för mänskliga rättigheter världen över. Insamlade pengar går bland annat till mat, hygienartiklar, kläder, bidrag för att stötta sociala aktiviteter för barn och utbildning av rådgivare som kan hjälpa människor att bearbeta trauman.

Bli månadsgivare här eller sms:a ActionAid Syrien till 72970 för att ge 100 kr. Du kan även swisha valfritt belopp till 123 900 08 37 och ange Syrien i meddelandet. Här kan du starta en egen insamling till Action Aid.

UNICEF
Är FN:s barnfond. Organisationen arbetar med bekämpning av fattigdom, katastrofarbete, barns rättigheter, barns rätt till överlevnad och utveckling, skydd mot våld och övergrepp, utbildning och jämställdhet.

Bli månadsgivare här eller sms:a UNICEF till 72900 för att ge 100 kr. Du kan även ge en gåva här. Här kan du starta en egen insamling till UNICEF.

Vi gör vad vi kan
Är en grupp privatpersoner som ideellt samlar in pengar för att hjälpa syrier som flyr med båt till den grekiska ön Lesbos. Insamlade pengar går bland annat till frakt och leveranser av insamlade kläder och annat material ner till Grekland.

Du kan swisha ett valfritt belopp till 0702-093 303 (insamlingsansvarig Ulrika Schriel) eller sätta in en valfri summa på SEB-konto 5694 05 824 28.

Ge kläder, skor, hygienartiklar m.m.

Röda korset
Du kan skänka kläder till Röda Korsets second hand affärer runt om i landet. Pengarna från försäljningen går till lokalt, nationellt och internationellt arbete. Hitta din närmsta affär här.

Vi gör vad vi kan
Organisationen tar emot välsorterade kläder, skor, väskor, hygienartiklar och förnödenheter. Här hittar du en lista på vad de tar emot. Idag finns det bara uppsamlingsplatser i Stockholm.

Ta själv kontakt
Du kan själv kontakta ett asylboende eller en kyrka i närheten för att se om de har en insamling eller har ett direkt behov av kläder, skor eller hygienartiklar. Här hittar du en lista på alla asylboenden i Sverige.

Ge din tid

Vill du hjälpa till genom att ge din tid finns det många organisationer som behöver din hjälp. Svenska kyrkan, Röda korset, UNICEF och Rädda barnen är bara några av de organisationer som tar emot volontärer. Läs mer på respektive organisations hemsida.

Du kan även höra efter med din kommun om det finns boende för asylsökande som behöver hjälp.

Volontärbyrån – bli volontär
Förmedlar kontakt mellan engagerade människor och ideella organisationer. Hos dem kan du söka efter en organisation som passar det du brinner för.

Kompis Sverige – träffa en kompis
Matchar nya svenskar med etablerade svenskar. Du får möjlighet att lära känna en ny kultur, utbyta erfarenheter och umgås med en person från en annan bakgrund. Organisationen finns idag i Lund och Stockholm.

Individuell människohjälp – skapa mötesplatser
Är en biståndsorganisation som finns på många olika orter och jobbar för att bekämpa och synliggöra fattigdom och utanförskap. De söker volontärer som kan hjälpa till att skapa mötesplatser för att stödja människor som tvingas lämna sina hem.

Kommun – bli volontär
Bli volontär för ensamkommande flyktingbarn genom din kommun. Du kan hjälpa till med läxläsning, delta i fritidsaktiviteter eller fungera som en hjälpande hand i det svenska samhället. Du hjälper nyanlända komma in i samhället.
Läs mer på:
Stockholms stads hemsida
Göteborgs stads hemsida
Malmö stads hemsida

Bli god man för ensamkommande barn
Utbilda dig till god man för ensamkommande flyktingbarn. Du ansvarar för att hjälpa till i kontakten med myndigheter och för barnets personliga tillvaro. Du blir god man genom kommunen och hittar mer information om uppdraget på din kommuns hemsida. Folkuniversitetet har även kurser i hur du blir en god man.

Skriv på ett upprop

Rädda Barnen – inget barn ska dö på Medelhavet!
Insamling av 150 000 namn som justitie- och migrationsminister Morgan Johansson ska få med sig när han reser till EUs krismöte om flyktingfrågan den 14 september.

UNICEF – skriv under för barn på flykt
Insamling av namn för kravet att Europas regeringar ska rädda liv, öppna lagliga vägar in i EU och följa barnkonventionen.

I en värld där det globala och det lokala alltmer hänger samman ser vi hur kunskaper om vad som pågår i världen också ökar förståelsen för hur saker ser ut här hemma. Grundläggande fackliga rättigheter bidrar till en mer rättvis och hållbar utveckling.

earth globe scholarship jorden jordglobFör oss i ST är det viktigt att arbeta för mänskliga och fackliga rättigheter överallt och att sprida detta engagemang. Det gör vi bland annat genom vårt internationella stipendium.

Varje vår- och hösttermin delar ST ut ett internationellt stipendium till studentmedlemmar. Ska du i höst genomföra en fältstudie knuten till din kandidat- eller masteruppsats? Då är du välkommen att söka stipendiet senast den 1 oktober.

Se exempel på vad tidigare stipendiater skrivit om här och om Linus som åkte till Bryssel här.

Det internationella stipendiet är ett sätt för ST att uppmuntra studenters intresse för internationella frågor. Eftersom ST aktivt stöttar uppbyggnaden av demokratiska fackförbund på olika håll i världen är de färdiga uppsatserna även ett sätt för oss som förbund att öka våra kunskaper om en specifik fråga eller region.

Konsten att välja ämne

Varje termin delar vi ut upp till 10,000 kr till en eller fler stipendiater. Stipendiaterna väljs utifrån kvalitets- och genomförbarhetskriterier samt ämnets relevans. För att du ska kvalificera dig som sökande vill vi att du skriver om ett ämne som berör demokrati, sociala rörelser, fackligt arbete eller mänskliga rättigheter.

Du kan hämta inspiration från STs internationella projekt här.

Erfarenheter för livet… och arbetslivet

En fältstudie är ett perfekt tillfälle för dig att lära dig mer om ett nytt land. Men det är också ett tillfälle att lära känna dig själv bättre. Du ges en unik möjlighet att besöka platser, möta människor och få tillgång till berättelser som du sällan kommer i kontakt med som turist.

Erfarenhet av internationellt arbete associeras ofta även med goda språkkunskaper, solidariskt engagemang och förmåga att agera självständigt – egenskaper som många arbetsgivare värdesätter.

Möjlighet till ytterligare stipendium

Genom att söka det internationella stipendiet får du även möjlighet till ytterligare pengar från TCOs stipendiefond till Olof Palmes minne. STs stipendium går även jättebra att kombinera med andra stipendier, exempelvis Sidas MFS stipendium.

Allt du behöver för din ansökan hittar du här.

Vi ser fram emot att få in din ansökan. Vill du bolla frågor kring din ansökan får du gärna göra det till student@st.org.

Lycka till!

Såhär ansöker du om stipendiet:
1. Fyll i en ansökningsblankett här.
2. Vi behöver ha din ansökan senast den 1 oktober.
3. Märk ansökan med ”Internationellt stipendium”
4. Skicka den till anna.lindman@st.org eller Fackförbundet ST, Box 5308, 10247 Stockholm
5. Du får beslut inom en månad från sista ansökningsdagen.