Archives For statstjänsteman

Som student har du säkerligen sökt kurser på antagning.se och kanske även kollat in studera.nu och utbyten.se? Samtliga webbplatser styrs av Universitets- och högskolerådet, UHR. Ida Lind har Politices kandidatexamen med inriktning utvecklingsstudier och jobbar idag som antagningshandläggare på UHR.

IMG_0024--Ida-Lind_blo

Tjänsten på Universitets- och högskolerådet är Idas första tillsvidaretjänst på heltid. Innan jobbade hon i den ideella sektorn med samordning, utbildning och information. UHR har uppdraget att ge stöd och information till alla som vill läsa på högskolan. De samordnar även antagningen till 37 lärosäten, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land.

Vad har du för tjänst och vad innebär ditt jobb?

Jag är antagningshandläggare vilket innebär att jag jobbar med alla som söker studier vid svenska universitet och högskolor. Bland annat så handlägger jag utbildningsmeriter, framför allt från Afrika och Mellanöstern, och ger support till sökande och studievägledare angående regelverket och våra bedömningar.

Vad har du för användning av din utbildning i tjänsten?

Jag tror jag har en allmän användning av min utbildning men det är svårt att sätta fingret på något konkret.

Kunskaperna i förvaltningsrätt sitter ju aldrig fel. Spontant tänker jag att jag har mer användning av mina uppdrag som anställd, volontär och styrelseledamot inom den ideella sektorn.

Förutom formella krav, vilka personliga erfarenheter och egenskaper är viktiga i din tjänst?

Det är viktigt med en förmåga att kunna hantera ett stort regelverk och det är bra med ett kritiskt öga. Det är också viktigt med engagemang, initiativtagande och en stor dos tålamod. Både med upprörda sökande och även med en ibland trögrörlig byråkrati.

Vilka råd kan du ge till studenter och nyutexaminerade som vill arbeta på din arbetsplats?

Efter att ha varit med i en del rekryteringsprocesser så skulle jag vilja trycka på två saker som kanske låter självklara.

Håll ditt personliga brev kortfattat och relevant samt besvara ärligt frågan om varför du vill jobba på den här arbetsplatsen. Ett genuint intresse lyser igenom!

Varför är du medlem i ST?

Jag skulle kunna svara enkelt att det beror på att mina nära arbetskamrater är medlemmar och att de gjorde valet ganska lätt. Men det finns förstås en annan aspekt av det hela och det är framför allt att jag gillar idén om att alla får vara med på arbetsplatsen, oavsett bakgrund och arbetsuppgifter.

Dessutom är det självklart för mig att vara med i ett fackförbund som står för humanism och solidaritet – vilket ST gör tydligt i sina stadgar.

nelly_1

Nelly Aroka är 29 år och tidigare student vid Stockholm universitet där hon har en masterexamen i naturgeografi och kvartärgeologi. Nu arbetar hon som statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) i Uppsala. Ett varierande uppdrag där det är fördelaktigt om man trivs i naturen och har en nyfiken och öppen personlighet.

Myndigheten SGU främjar användningen av geologisk information i samhällsplanering och handlägger ärenden som rör utvinning av mineraler. Dessutom ansvarar SGU för att vi uppnår Sveriges nationella miljökvalitetsmål att hålla grundvatten av god kvalitet.

Vad innebär ditt jobb?

Jag är statsgeolog men jobbar mycket med kommunikation. Vilka uppgifter man har som statsgeolog varierar på de olika avdelningarna inom myndigheten men i regel förekommer arbete i fält; undersökning, kartering och provtagning av jord, berg och vatten följt av labb- och kontorsarbete. Man tar fram geologiska data och produkter för samhället.

Vad har du för användning av din utbildning i tjänsten?

Min utbildning har varit väldigt viktig för mitt arbete. Geovetenskaplig kunskap, arbete enligt vetenskapliga metoder, rapportskrivning och presentationer är grundbulten i mitt arbete på Sveriges geologiska undersökning.

Förutom formella krav, vilka personliga erfarenheter och egenskaper är viktiga i din tjänst?

Det är viktigt att vara nyfiken, öppen och ha ett trevligt bemötande, det är också en fördel om man trivs med att arbeta i naturen.

Vilka råd kan du ge till studenter och nyutexaminerade som vill arbeta på din arbetsplats?

Försök att få kontakter inom SGU innan avslutade studier. Gå på mässor, försök att få en praktikplats, jobba som extrageolog eller skriv examensarbete på SGU. Följ SGUs nyhetsbrev och håll dig uppdaterad på lediga tjänster på sidan på www.sgu.se

Varför är du medlem i ST?

ST var den fackorganisationen på min arbetsplats som var mest ivrig att få med nya medlemmar. Det hände aktiviteter kring ST och medlemmarna var jättetrevliga.

lag_avtal_veera

Äntligen blev drömjobbet som statlig tjänsteman ditt! Eller? Inom någon vecka efter du fått jobbet kommer kallduschen, någon har överklagat myndighetens anställningsbeslut.

Jag har tidigare bloggat om hur man kan överklaga ett anställningsbeslut, men det kan även tänkas vara så att man är på den andra sidan. Det vill säga, att du har fått en anställning som sedan någon annan sökande överklagar. Jag ska kortfattat försöka sammanfatta huvuddragen om vad som gäller.

Praktiska skillnader på olika myndigheter

Överklagandet ska ske inom tre veckor från det att beslutet om anställning offentliggörs och överklagandenämnden ska normalt fatta beslut inom tre månader från det att ärendet kom in till nämnden. Inom staten följs en anställning av både ett offentlig rättsligt beslut om anställning (som går att överklaga) samt ett civilrättsligt anställningsavtal (ditt avtal med arbetsgivaren). Det kan dock skilja sig hur det ser ut i praktiken på olika myndigheter.

På en del ställen får du som nyanställd endast ett förvaltningsrättsligt beslut där det framgår att myndigheten har fattat beslut om att anställa dig. På andra håll får du skriva under beslutet så det även blir ditt anställningsavtal, eller så kan du få skriva under ett vanligt anställningsavtal som kompletterar det förvaltningsrättsliga beslutet om anställning.

Oavsett vilken form det sker i så brukar det någonstans framgå att anställningen är preliminär tills den vunnit laga kraft. Enligt anställningsskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att skriftligt informera dig om dina anställningsvillkor inom en månad, om din anställning varar mer än tre veckor.

Arbetsgivaren kommunicerar med överklagandenämnden

Även om frågan i slutändan kan röra din anställnings vara eller icke-vara är inte personen vars tjänst som överklagas formellt en part i ärendet. Det är myndigheten, din arbetsgivare, som i huvudsak kommunicerar med överklagandenämnden.

Arbetsgivaren har ju redan valt dig framför den sökande som överklagat beslutet och brukar kunna argumentera för detta. Det är endast en försvinnande liten del överklagandena som bifalls, och min högst personliga bild är att det då ofta handlar personer redan varit anställda av myndigheten som av någon anledning förbisetts.

Olika typer av beslut från överklagandenämnden

Överklagandenämnden kan fatta flera olika former av beslut. Överklagandet kan avvisas, en vanlig orsak till avvisning är att överklagande kommit in för sent. Om det överklagade beslutet undanröjs ska anställningsärendet tas upp till ny prövning av myndigheten och ett nytt beslut ska fattas. Det kan ske om det varit jäv eller andra formella brister vid rekryteringen.

Om överklagandet avslås vinner det ursprungliga beslutet laga kraft. Om överklagandet bifalls anges ofta att det ursprungliga beslutet upphävs eller undanröjs. Nämnden kan också ge myndigheten uppdrag att anställa den som överklagat och vunnit bifall.

Om överklagandet vunnit bifall så gäller inte det ursprungliga anställningsbeslutet och anställningen kommer då att upphöra. Det finns exempel då myndigheten ändå låtit den person som först fått anställningen arbeta kvar, men sådana fall har fått stark kritik av tillsynsmyndighet. Då har arbetsgivaren i princip fattat ett nytt anställningsbeslut utan att följa formaliaregler om hur tjänster ska utlysas etc. Överklagandenämndens beslut går inte att överklaga.

Inlägg skrivet av: Veera Littmark, Förbundsjurist, Fackförbundet ST.

Jenny ErikssonJenny Eriksson, 32 år, arbetar på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Hon jobbar på huvudkontoret i Katrineholm men är tillfälligt placerad i Stockholm. Med en politisk magisterexamen och tidigare jobb på två olika arbetslöshetskassor i ryggen jobbar hon nu som utredare.

Vad ingår i din roll som statstjänsteman?

Jag arbetar som utredare på myndighetens granskningsenhet. I huvudsak arbetar jag med tillsynen gentemot arbetslöshetskassorna. Vi arbetar i uppdragsform, både i längre uppdrag som spänner över hela verksamhetsåret och med kortare insatser.

Vad har du för användning av din utbildning i tjänsten?

Jag har stor användning av uppsatsskrivandet som i hög grad påminner om de rapporter vi skriver. Jag har också nytta av vanan att läsa en stor mängd studielitteratur och relativt snabbt processa denna. Att läsa och analysera text är en stor del av min vardag som utredare på IAF.

Förutom formella krav, vilka personliga erfarenheter och egenskaper är viktiga i din tjänst?

Det främsta formella kravet är en akademisk examen. Tidigare arbetslivserfarenhet inom arbetslöshets- eller socialförsäkringsområdet (exempelvis på a-kassa, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan) är meriterande. Tidigare arbete som kvalificerad utredare eller arbete på annan tillsynsmyndighet är även det meriterande.

Det är viktigt att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift och att vara lyhörd och flexibel gentemot sina kollegor. Och personligen sätter jag stort värde på en positiv attityd.

Vilka råd kan du ge till studenter och nyutexaminerade som vill arbeta inom staten?

Tänk noga igenom ditt val av praktikplats! Jag menar inte att man bara ska tänka strategiskt, det ska såklart också vara roligt, men för många statsvetare är praktikplatsen vägen in på arbetsmarknaden.

Vad händer om du blir arbetslös? Och hur får du ekonomin att gå ihop om du ofrivilligt har mist jobbet?

Då finns arbetslöshetsförsäkringen. Den växte fram på 1800-talet i samband med fackliga hjälpkassor. De som administrerar och delar ut arbetslöshetsförsäkringen är a-kassorna. Och många av dem har kopplingar till fackförbund. Men exempelvis STs A-kassa är idag helt skild från fackförbundet.

A-kassornas arbete regleras i lagen, i deras egna stadgar men även av en egen tillsyningsmyndighet – Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). IAF har ett uppdrag från regeringen och riksdagen att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring. Där i ingår även tillsyn över Arbetsförmedlingens uppdrag som påverkar de arbetssökandes arbetslöshetsersättning. Målet är alltså att vi inte ska behöva försäkringen mer än nödvändigt, utan att vi ska hitta ett nytt jobb.

Varför är du medlem i ST?

Jag vill vara med i ett fackförbund där fokus ligger på den gemensamma arbetsplatsen och där medlemskapet inte baseras på individens utbildningsbakgrund. Då är ST det givna valet.